facebook_page_plugin

Jótállással kapcsolatos információk:

További hasznos információk garanciális ügyintézéshez:

 

1. Ki a fogyasztó?

Gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül vásárol fogyasztási cikket.

 

2. Ki a céges vásárló?

Gazdasági vagy szakmai tevékenysége céljából vásárol terméket. Nem minősül fogyasztói ügyletnek.

 

3. Mi számít tartós használatra rendelt fogyasztási cikknek?

Magyarország területén fogyasztói szerződés (Ptk. 685. § e pontja) keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek.

 

4. Mi a fogyasztói szerződés?

A fogyasztó és a forgalmazó között fogyasztási cikk megvásárlása esetén létrejövő fogyasztói jogviszony írásos dokumentuma, azaz a fizetési bizonylat (számla, nyugta, blokk).

 

5. Mi a távollévők között létrejött szerződés?

Olyan vásárlási forma, ahol a vásárló és a forgalmazó kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján köti meg a szerződést (pl.: webáruház, e-mail, fax, telefon, stb...). 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza a távollevők között kötött szerződéseket.

 

6. Ki a forgalmazó?

Az a forgalmazó, aki a fogyasztási cikket közvetlenül a fogyasztónak értékesíti. A forgalmazót a törvény szavatosságra és terméktől függően jótállásra kötelezi.

 

7. Ki a gyártó hazai képviselője?

Mind a forgalmazó, mind pedig a hivatalos javítószolgálat a hazai képviselőktől független cég. Tevékenységükért a hazai képviselők nem felelősek.

 

Hazai képviselők:

Sigma: Hama Kft.

Tamron: Computer Emporium Kft.

Canon: Canon Hungária Kft.

Pentax-Ricoh: Fotoplus Kft.

 

8. Mi a javítószolgálat?

A jótállási jegyen is feltüntetett hivatalos szerviz, akivel szemben is érvényesíthető az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási időn belül kijavítás iránti jótállási igény.

 

9. Mi számít hibás teljesítésnek?

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről 305. §-a alapján:

  Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, illetve a készülék alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra.

Kivéve: ha a vásárló a vásárlás (szerződéskötés) időpontjában ismerte a hibát (pl.: értékcsökkent készülék).

  A készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás nem minősül hibás teljesítésnek.

 

10. A szavatosságról röviden:

 Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305-311. §-ai szabályozzák. Fennáll mind fogyasztói ügylet, mind pedig nem fogyasztói ügylet (céges vásárlás) esetén.

Szavatossági idő:

 • A termék megvásárlásától indul.
 • Alapesetben 6 hónapig tart.
 • Tartós használatra rendelt fogyasztási cikkek esetében 2 évig, abban az esetben, ha a HIBA OKA A TELJESÍTÉSKOR megvolt, de valamilyen okból nem jelentkezett (gyártási vagy anyaghiba).

Jogosultja:

 A fogyasztó, aki a készüléket vásárolta és a vásárlás tényét a vásárlást igazoló nyugtával, blokkal vagy számlával bizonyítani tudja.

Kötelezettje:

 Minden esetben a forgalmazó, akitől a fogyasztó a terméket vásárolta. Sem szavatossági, sem pedig jótállási igénybejelentések kezelése esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségek megjelenésére!

 

Szavatossági igényt a fogyasztó senki mással szemben nem jogosult előterjeszteni!

 

 A szavatosság érvényesítéshez szükséges dokumentum:  A készülék vásárlását igazoló számla, nyugta vagy blokk.

Bejelentési idő:

Szavatossági igényt a hiba jelentkezése után számított két hónapon belül lehet érvényesíteni!

 

11. Jótállásról / garanciáról röviden:

A garancia a jótállás hétköznapi elnevezése, fogalmát és alapját a hatályos jogszabályok és kormányrendeletek határozzák meg. A jótállásnak két típusa van:

1. Kötelező jótállás:

 A Magyarország területén fogyasztói szerződés keretében értékesített új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Jótállási igénnyel akkor élhet a fogyasztó, ha a Ptk. 305. § (1) alapján hibás teljesítés történik, vagyis ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás nem minősül hibás teljesítésnek.

Jótállási idő:
 Időtartama a kormányrendelet alapján 1 év, vagyis díjmentes javítás iránti jótállási igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

Jogosult:
 A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül, mivel a kötelező jótállás csak fogyasztói ügyletekre vonatkozik.

Kötelezett:
 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, azaz a forgalmazót, ahol a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. Sem szavatossági sem pedig jótállási igénybejelentések kezelése esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségek megjelenésére! A fogyasztó jótállási időn belül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálattal szemben kijavítás iránti igényét közvetlenül is érvényesítheti.

A kötelező jótállás érvényesítéséhez szükséges dokumentum:

 A gyártó által kibocsátott eredeti, megfelelően kitöltött (készülék típusát, gyári számát és a vásárlás napját tartalmazó), s a forgalmazó által bélyegzővel érvényesített jótállási jegy (bruttó 10.000 Ft vételár felett). A vásárlást igazoló számlával jótállási igény nem érvényesíthető!

Bejelentési idő:
Jótállási igényt a hiba jelentkezése után számított két hónapon belül lehet érvényesíteni!

Önként vállalt jótállás:
 Ha a forgalmazó a kötelező jótállási időtől eltérő, kiterjesztett jótállási idővel kínálja a termékeket, úgy jótállási idő kiterjesztése ún. önként vállalt jótállásnak minősül. Bármely forgalmazó vállalhat az általa értékesített termékre jótállást, a feltételeket pedig saját maga határozza meg.

2. Önként vállalt jótállási idő:

A forgalmazó határozza meg, hogy mennyi idővel terjeszti ki a kötelező jótállási időt.

Jogosult:
A forgalmazó bővítheti és korlátozhatja az általa önként vállalt jótállás feltételeit, így jogosultsági körét is.

Kötelezett:
Az önként vállalt jótállás kizárólagos kötelezettje a forgalmazó. A kiterjesztett jótállási idő alatt kijavítás iránt jótállási igényt a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálattal szemben nem jogosult előterjeszteni, a forgalmazó esetleges megszűnése esetén sem.

A jótállási igény érvényesítése:
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 4.§ (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy csak abban az esetben érvényes, ha az:

 • hivatalos, gyártó által kibocsátott jótállási jegy,
 • eredeti, nem fénymásolt,
 • tartalmazza a kötelező információkat: típus, gyári szám, vásárlás napja,
 • forgalmazó (eladó) bélyegzőjével ellátott

A jótállási jegy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a forgalmazóhoz a pótlás igényével!

 Abban az esetben, ha a fogyasztó egyáltalán nem, vagy nem érvényes és hivatalos jótállási jegyet kapott, kizárólag a forgalmazóhoz fordulhat jótállási igényével. Interneten keresztül vásárolt termék esetén is kötelező a jótállási jegy érvényesítése és a fogyasztó részére történő átadása!

A jótállás érvényét veszti az alábbi esetekben:

 • Ha a készülék sorozatszáma hiányos, rongált vagy módosított.
 • Ha a jótállási jegyen bármilyen módosítás nyomai láthatók.
 • Ha a jótállási jegy érvényesítését elmulasztotta a forgalmazó (ebben az esetben jótállási igénnyel a fogyasztó csak a forgalmazóval szemben élhet, kijavítás iránti jótállási igényt a javítószolgálattal szemben nem jogosult előterjeszteni).
 • Európa területén kívül vásárolt készülék esetén.
 • Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, homok vagy egyéb idegen anyag által okozott meghibásodás esetén, mivel ezek oka visszavezethető a nem rendeltetésszerű, vagyis a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő használatra.
 • Ha a meghibásodást a kezelési és használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő fogyóeszköz használata okozza (pl.: tinta, papír, toner, elem, stb.), tehát olyan tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz használatakor, amely a termékkel nem kompatibilis.
 • A készülék kezelési és használati útmutatójában meghatározott rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások esetén.
 • Nem a hivatalos javítószolgálat által végzett kijavítás, módosítás, tisztítás vagy egyéb idegenkezűség esetén.
 • Ha a meghibásodást a készülék nem megfelelő csomagolása okozza, a hivatalos javítószolgálathoz történő szállítás során.
 • Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a gyártón kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.
 • Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást.

 A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a készülékhez magyar nyelvű kezelési- és használati útmutatót kell biztosítania a forgalmazónak a Magyarország területén létrejött vásárlás esetén. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

Nem tartoznak a jótállás jogkörébe az alábbi esetek:

 • Tisztítási és karbantartási munkálatok elvégzése.
 • Természetesen, üzemszerűen elhasználódó, a termék általános használata során természetszerűleg kopó alkatrészek meghibásodásának kijavítása.

 

12. Garanciális szervizelésről röviden:

 • Kötelező jótállási idő alatt (vásárlást követő 1év) a jótállási idő meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
 • Nem hosszabbodik meg a jótállási idő azon esetben, amikor a kivizsgálást követően megállapítást nyer, hogy a készülék nem hibás, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 • A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
 • A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
 • Készülék cseréje esetén (ha a készülék nem javítható és cserére szorul) a garanciaidő újraindul.

Belföldi szállítás:
 A kötelező jótállás alapján díjmentes javítási iránti igény a megfelelő jótállási jegy bemutatása ellenében jelezhető közvetlenül a javítószolgálattal szemben is. Érvényes garanciával rendelkező készülék esetében a belföldi házhoz szállítás is díjmentes lehet, amennyiben a hazai képviselő ennek költségeit átvállalja.

 

Canon, Pentax, Ricoh, Tamron és Sigma termékek garanciális javítása során lehetséges a díjmentes házhoz szállítás igénybevétele ezen az oldalon.

 

13. A kicserélésről röviden:
 Magyarország területén létrejött személyes vásárlást követő három munkanapon belül lehetséges kizárólag a készülék meghibásodása esetén, de csak akkor, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett következett be. Ha a fogyasztó által személyesen vásárolt készülék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a forgalmazónak ki kell cserélnie azt! A vásárlást követő harmadik munkanapon belül, a nem a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaknak megfelelő használat következtében meghibásodott készülékek esetén a csereigény nem jogos.

Bejelentési idő:
A bejelentést kizárólag a vásárlást követő három munkanapon belül lehet megtenni.

Jogosult:
A fogyasztó, aki személyes vásárlást követő 3 munkanapon belül észlelte és bejelentette a meghibásodást.

Kötelezett:
 Csak és kizárólag a forgalmazó, akitől a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. A meghibásodás tényét három munkanapon belül kell jelezni a fogyasztónak a forgalmazó felé, s a fogyasztási cikket annak összes tartozékával együtt sértetlen állapotban vissza kell juttatnia a forgalmazóhoz a vásárlást igazoló számlával és a jótállási jeggyel együtt.

 

Csereigény a Javítószolgálattal szemben nem érvényesíthető!

 

14. Mi az elállás?

17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza a távollevők között kötött szerződésekről:

 Magyarország területén létrejött internetes vásárlás esetén a fogyasztó 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárlást követő 14 naptári napon belül, a nem a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaknak megfelelő használat következtében meghibásodott készülékek esetén a csereigény nem jogos. Szoftver vásárlása esetén elállási jog nem gyakorolható.

Bejelentési idő:
A bejelentést kizárólag a vásárlást követő 14 munkanapon belül lehet megtenni.

Jogosult:
A vásárló, aki 14 naptári belül bejelentette elállási szándékát.

Kötelezett:
 Csak és kizárólag a forgalmazó, akitől a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. A fogyasztási cikket annak összes tartozékával együtt sértetlen állapotban vissza kell juttatnia a forgalmazóhoz a vásárlást igazoló számlával és a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó köteles az elállást követő harminc napon belül a vételárat visszatéríteni.

 

Pénzvisszafizetés a forgalmazón kívül mással szemben nem kérvényezhető!

 

15. Kezelési és használati útmutató ellenőrzése:

 • A vásárlókat írásban, magyar nyelven és közérthetően tájékoztatni kell a termék használatának, kezelésének módjáról.
 • A kezelési és használati útmutató a termék rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez, kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához szükséges feltételeket és ismereteket tartalmazza.

 A Magyarországon hivatalosan forgalomba hozott termékekhez a gyártó minden esetben biztosítja a magyar nyelvű használati útmutatót. Amennyiben ezt nem találja az ügyfél a termék mellé csomagolva, úgy minden esetben forduljon a forgalmazóhoz a pótlás igényével.