Hasznos információk

 
1. Fogyasztó


Gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül vásárol fogyasztási cikket.

 

2. Céges vásárló


Gazdasági vagy szakmai tevékenysége céljából vásárol terméket. Nem minősül fogyasztói ügyletnek.

 

3. Tartós használatra rendelt fogyasztási cikkek

 

Magyarország területén fogyasztói szerződés (Ptk. 685. § e pontja) keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek.

 

4. Fogyasztói szerződés

 

A fogyasztó és a forgalmazó között fogyasztási cikk megvásárlása esetén létrejövő fogyasztói jogviszony írásos dokumentuma, azaz a fizetési bizonylat (számla, nyugta, blokk).

 

5. Távollévők között létrejött szerződés

 

Olyan vásárlási forma, ahol a vásárló és a forgalmazó kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján köti meg a szerződést (pl.: webáruház, e-mail, fax, telefon, stb...). 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza a távollevők között kötött szerződéseket.

 

6. Forgalmazó

 

Az a forgalmazó, aki a fogyasztási cikket közvetlenül a fogyasztónak értékesíti. A forgalmazót a törvény szavatosságra és terméktől függően jótállásra kötelezi.

 

7. A gyártó hazai képviselője

 

Mind a forgalmazó, mind pedig a hivatalos javítószolgálat a hazai képviselőktől független cég. Tevékenységükért a hazai képviselők nem felelősek.

Hazai képviselők:

Sigma: Hama Kft.

Tamron: Computer Emporium Kft.

Canon: Canon Hungária Kft.

Pentax-Ricoh: Fotoplus Kft.

 

8. Javítószolgálat

 

A jótállási jegyen is feltüntetett hivatalos szerviz, akivel szemben is érvényesíthető az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási időn belül kijavítás iránti jótállási igény.

 

9. Hibás teljesítés

 

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről 305. §-a alapján:

Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, illetve a készülék alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra.

Kivéve: ha a vásárló a vásárlás (szerződéskötés) időpontjában ismerte a hibát (pl.: értékcsökkent készülék).

A készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás nem minősül hibás teljesítésnek.

 

10. Szavatosság

 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305-311. §-ai szabályozzák.

Fennáll mind fogyasztói ügylet, mind pedig nem fogyasztói ügylet (céges vásárlás) esetén.

Szavatossági idő:

 • A termék megvásárlásától indul.

 • Alapesetben 6 hónapig tart.

 • Tartós használatra rendelt fogyasztási cikkek esetében 2 évig, abban az esetben, ha a HIBA OKA A TELJESÍTÉSKOR megvolt, de valamilyen okból nem jelentkezett (gyártási vagy anyaghiba).

Jogosultja:

A fogyasztó, aki a készüléket vásárolta és a vásárlás tényét a vásárlást igazoló nyugtával, blokkal vagy számlával bizonyítani tudja.

Kötelezettje:

Minden esetben a forgalmazó, akitől a fogyasztó a terméket vásárolta. Sem szavatossági, sem pedig jótállási igénybejelentések kezelése esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségek megjelenésére!

 

Szavatossági igényt a fogyasztó senki mással szemben nem jogosult előterjeszteni!

 

A szavatosság érvényesítéshez szükséges dokumentum:  A készülék vásárlását igazoló számla, nyugta vagy blokk.

Bejelentési idő:

Szavatossági igényt a hiba jelentkezése után számított két hónapon belül lehet érvényesíteni!

 

11. Jótállás / garancia

 

A garancia a jótállás hétköznapi elnevezése, fogalmát és alapját a hatályos jogszabályok és kormányrendeletek határozzák meg.

 

A jótállásnak két típusa van:

 

1. Kötelező jótállás:

 

A Magyarország területén fogyasztói szerződés keretében értékesített új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

Jótállási igénnyel akkor élhet a fogyasztó, ha a Ptk. 305. § (1) alapján hibás teljesítés történik, vagyis ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás nem minősül hibás teljesítésnek.

Jótállási idő:
  Időtartama a kormányrendelet alapján 1 év, vagyis díjmentes javítás iránti jótállási igény a készülék vásárlását követő 1 év során érvényesíthető. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

Jogosult:
  A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül, mivel a kötelező jótállás csak fogyasztói ügyletekre vonatkozik.

Kötelezett:
  A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, azaz a forgalmazót, ahol a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. Sem szavatossági sem pedig jótállási igénybejelentések kezelése esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségek megjelenésére!

A fogyasztó jótállási időn belül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálattal szemben kijavítás iránti igényét közvetlenül is érvényesítheti.

A kötelező jótállás érvényesítéséhez szükséges dokumentum:

   A gyártó által kibocsátott eredeti, megfelelően kitöltött (készülék típusát, gyári számát és a vásárlás napját tartalmazó), s a forgalmazó által bélyegzővel érvényesített jótállási jegy (bruttó 10.000 Ft vételár felett). A vásárlást igazoló számlával jótállási igény nem érvényesíthető!

Bejelentési idő:
Jótállási igényt a hiba jelentkezése után számított két hónapon belül lehet érvényesíteni!

Önként vállalt jótállás:
Ha a forgalmazó a kötelező jótállási időtől eltérő, kiterjesztett jótállási idővel kínálja a termékeket, úgy jótállási idő kiterjesztése ún. önként vállalt jótállásnak minősül.

Bármely forgalmazó vállalhat az általa értékesített termékre jótállást, a feltételeket pedig saját maga határozza meg.

 

2. Önként vállalt jótállási idő:

 

A forgalmazó határozza meg, hogy mennyi idővel terjeszti ki a kötelező jótállási időt.

Jogosult:
A forgalmazó bővítheti és korlátozhatja az általa önként vállalt jótállás feltételeit, így jogosultsági körét is.

Kötelezett:
Az önként vállalt jótállás kizárólagos kötelezettje a forgalmazó.

A kiterjesztett jótállási idő alatt kijavítás iránt jótállási igényt a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálattal szemben nem jogosult előterjeszteni, a forgalmazó esetleges megszűnése esetén sem.

Cégünk, a Camera Kft. által vállalt jótállásról és feltételeiről a Bónusz garancia menüpontban olvashat.

A jótállási igény érvényesítése:
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 4.§ (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

A jótállási jegy csak abban az esetben érvényes, ha az:

 • hivatalos, gyártó által kibocsátott jótállási jegy,

 • eredeti, nem fénymásolt,

 • tartalmazza a kötelező információkat: típus, gyári szám, vásárlás napja,

 • forgalmazó (eladó) bélyegzőjével ellátott

  A jótállási jegy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a forgalmazóhoz a pótlás igényével!

Abban az esetben, ha a fogyasztó egyáltalán nem, vagy nem érvényes és hivatalos jótállási jegyet kapott, kizárólag a forgalmazóhoz fordulhat jótállási igényével.

Interneten keresztül vásárolt termék esetén is kötelező a jótállási jegy érvényesítése és a fogyasztó részére történő átadása!

A jótállás érvényét veszti az alábbi esetekben:

 • Ha a készülék sorozatszáma hiányos, rongált vagy módosított.

 • Ha a jótállási jegyen bármilyen módosítás nyomai láthatók.

 • Ha a jótállási jegy érvényesítését elmulasztotta a forgalmazó (ebben az esetben jótállási igénnyel a fogyasztó csak a forgalmazóval szemben élhet, kijavítás iránti jótállási igényt a javítószolgálattal szemben nem jogosult előterjeszteni).

 • Európa területén kívül vásárolt készülék esetén.

 • Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, homok vagy egyéb idegen anyag által okozott meghibásodás esetén, mivel ezek oka visszavezethető a nem rendeltetésszerű, vagyis a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő használatra.

 • Ha a meghibásodást a kezelési és használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő fogyóeszköz használata okozza (pl.: tinta, papír, toner, elem, stb.), tehát olyan tartozék, szoftver vagy fogyóeszköz használatakor, amely a termékkel nem kompatibilis.

 • A készülék kezelési és használati útmutatójában meghatározott rendszeres ellenőrzések, karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodások esetén.

 • Nem a hivatalos javítószolgálat által végzett kijavítás, módosítás, tisztítás vagy egyéb idegenkezűség esetén.

 • Ha a meghibásodást a készülék nem megfelelő csomagolása okozza, a hivatalos javítószolgálathoz történő szállítás során.

 • Baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a gyártón kívül eső ok miatt, ideértve – de nem kizárólag – a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.

 • Nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve – de nem kizárólag – a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást.   A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a készülékhez magyar nyelvű kezelési- és használati útmutatót kell biztosítania a forgalmazónak a Magyarország területén létrejött vásárlás esetén. Kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállás érvényét veszti.

Nem tartoznak a jótállás jogkörébe az alábbi esetek:

 • Tisztítási és karbantartási munkálatok elvégzése.

 • Természetesen, üzemszerűen elhasználódó, a termék általános használata során természetszerűleg kopó alkatrészek meghibásodásának kijavítása.

12. Garanciális szervizelés

 

 • Kötelező jótállási idő alatt (vásárlást követő 1év) a jótállási idő meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

 • Nem hosszabbodik meg a jótállási idő azon esetben, amikor a kivizsgálást követően megállapítást nyer, hogy a készülék nem hibás, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 • A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

 • A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 • Készülék cseréje esetén (ha a készülék nem javítható és cserére szorul) a garanciaidő újraindul.

Belföldi szállítás:
  A kötelező jótállás alapján díjmentes javítási iránti igény a megfelelő jótállási jegy bemutatása ellenében jelezhető közvetlenül a javítószolgálattal szemben is. Érvényes garanciával rendelkező készülék esetében a belföldi házhoz szállítás is díjmentes lehet, amennyiben a hazai képviselő ennek költségeit átvállalja.

Canon, Pentax-Ricoh, Tamron és Sigma termékek garanciális javítása során lehetséges a díjmentes házhoz szállítás igénybevétele ezen az oldalon.

 

13. Kicserélés


   Magyarország területén létrejött személyes vásárlást követő három munkanapon belül lehetséges kizárólag a készülék meghibásodása esetén, de csak akkor, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett következett be. Ha a fogyasztó által személyesen vásárolt készülék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a forgalmazónak ki kell cserélnie azt!

   A vásárlást követő harmadik munkanapon belül, a nem a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaknak megfelelő használat következtében meghibásodott készülékek esetén a csereigény nem jogos.

Bejelentési idő:
A bejelentést kizárólag a vásárlást követő három munkanapon belül lehet megtenni.

Jogosult:
A fogyasztó, aki személyes vásárlást követő 3 munkanapon belül észlelte és bejelentette a meghibásodást.

Kötelezett:
  Csak és kizárólag a forgalmazó, akitől a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. A meghibásodás tényét három munkanapon belül kell jelezni a fogyasztónak a forgalmazó felé, s a fogyasztási cikket annak összes tartozékával együtt sértetlen állapotban vissza kell juttatnia a forgalmazóhoz a vásárlást igazoló számlával és a jótállási jeggyel együtt.


Csereigény a Javítószolgálattal szemben nem érvényesíthető!14. Elállás

 

17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza a távollevők között kötött szerződésekről:

   Magyarország területén létrejött internetes vásárlás esetén a fogyasztó 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárlást követő 14 naptári napon belül, a nem a készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaknak megfelelő használat következtében meghibásodott készülékek esetén a csereigény nem jogos.

Szoftver vásárlása esetén elállási jog nem gyakorolható.

Bejelentési idő:
A bejelentést kizárólag a vásárlást követő 14 munkanapon belül lehet megtenni.

Jogosult:
A vásárló, aki 14 naptári belül bejelentette elállási szándékát.

Kötelezett:
  Csak és kizárólag a forgalmazó, akitől a fogyasztó a fogyasztási cikket vásárolta. A fogyasztási cikket annak összes tartozékával együtt sértetlen állapotban vissza kell juttatnia a forgalmazóhoz a vásárlást igazoló számlával és a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó köteles az elállást követő harminc napon belül a vételárat visszatéríteni.

Pénzvisszafizetés a forgalmazón kívül mással szemben nem kérvényezhető!

15. Magyar nyelvű kezelési és használati útmutató

 

 • A vásárlókat írásban, magyar nyelven és közérthetően tájékoztatni kell a termék használatának, kezelésének módjáról.

 • A kezelési és használati útmutató a termék rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez, kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához szükséges feltételeket és ismereteket tartalmazza.

  A Magyarországon hivatalosan forgalomba hozott termékekhez a gyártó minden esetben biztosítja a magyar nyelvű használati útmutatót. Amennyiben ezt nem találja az ügyfél a termék mellé csomagolva, úgy minden esetben forduljon a forgalmazóhoz a pótlás igényével.